Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamační řád slouží k řešení vztahů mezi prodávajícím, kterým je internetový obchod ELKAM.cz a kupujícím, v případě, že se na zboží zakoupeném v tomto obchodě projeví vady. Společně s Obchodními podmínkami určuje podmínky prodeje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího (ELKAM.cz) a kupujícího.

Článek I. Obecné informace

Povinnosti prodávajícího vyplývající z kupní smlouvy, práva z vadného plnění a práva z poskytnuté záruky za jakost se řídí uzavřenou kupní smlouvou, obchodními podmínkami platnými ke dni uzavření kupní smlouvy a Zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

Průběh reklamačního řízení v případě, že dojde k vadnému plnění, se řídí tímto reklamačním řádem. V případě, že kupujícím je spotřebitel také Zákonem o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. (určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran)

Poškození věci vinou přepravy

Kupující, který není spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Veškeré zboží je pojištěno.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. U přepravy poštou je nutno nahlásit poškození zásilky do 24h od doručení. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Výše uvedený postup se doporučuje provést i kupujícímu, který je spotřebitelem. Nedodržení doporučeného postupu při a po převzetí zboží se však nijak nemůže zhoršit jeho postavení při uplatňování práv z vadného plnění.

Článek II. Uplatnění práv z vadného plnění – ustanovení platná v případě, že kupujícím je spotřebitel, resp. osoba nejednající v souvislosti s vlastní podnikatelskou činností.

 1. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení (záruční list) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.
 2. Pokud zákazník zjistí vadu na dodaném zboží nebo jeho neúplnost (nesprávný typ, barvu, počet..) sdělí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu pracovníkům internetového obchodu ELKAM.cz, kdy tak učiní ve vlastním zájmu řádného vyřízení reklamace. Kupující může k reklamaci využít také reklamačního formuláře na stránkách www.elkam.cz, a „postupu reklamace“, který má v tomto případě doporučující charakter.
 3. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 4. Doporučení! Vzhledem k tomu, že kupující odpovídá v případě uplatnění reklamace za zboží během přepravy, doporučujeme používat pokud možno originální obaly. Zásilka by měla být ve vlastním zájmu kupujícího pojištěna.
 5. Prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitějších případech do 3 dnů. Do této lhůty se nezapočítává nutná doba pro odborné posouzení reklamované vady. Nejpozději bude reklamace vyřízena včetně odstranění vady do 30 dnů. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako při podstatném porušení smlouvy (viz. obchodní podmínky).
 6. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadnou věc užívat (§ 1922 NOZ).
 7. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je kupující informován emailem.

Článek III. Postup reklamace

Níže uvedený Postup reklamace je závazný v případě, kdy je kupujícím podnikatel. V případě, že je kupujícím spotřebitel mají tato ustanovení doporučující charakter.

Při uplatňování reklamace dodržujte následující postup:

 1. Ujistěte se, že v balení produktu není na záručním listě uvedeno servisní středisko tohoto produktu. Pokud je servisní středisko uvedeno, obraťte se, prosím, na něj a jeho zaměstnanci Vám poradí, co je nutno udělat pro rychlé a bezproblémové řešení reklamce. Tyto informace se dají taktéž ve většině případů zjistit na internetové stránce daného servisu či výrobce.
 2. Pokud pro výrobek není uveden autorizovaný servis, provádí se reklamace u nás, potom doporučujeme, pro rychlejší vyřízení reklamace, vyplnit reklamační formulář, kde uvedete typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Případně uveďte popis závady jiným zjistitelným způsobem a tento přiložte k reklamované věci.
 3. Formulář bude automaticky odeslán do našeho servisního centra a jeho kopie do Vaší emailové schránky. Zároveň vám bude přidělen návratový kód (reklamační číslo). Návratový kód proto uvádějte viditelně na zásilce – výrazně tak urychlíte proces reklamace.
 4. Zašlete zboží na určenou adresu anebo doručte do sídla společnosti. Zboží je vhodné zaslat doporučeně a pojistit jej. Zásilky s dobírkou nebudou přijaty. V zájmu rychlejšímu vyřízení reklamace, prosím, zasílejte reklamované produkty určené servisu přímo na daný servis (adresu vám rádi sdělíme), v případě zaslání na provozovnu prodejce dojde pouze k prodloužení doby vyřízení reklamace z důvodu dodatečné přepravy.
 5. Zboží zasílejte, pokud možno, v originálním obalu anebo v jiném, vyhovujícím, přepravním obalu. Naše firma neručí za případné mechanické poškození při přepravě zboží do autorizovaného servisu nebo do sídla naší firmy. Prosím pozor. I při osobním předání reklamace, je nutné zboží předat včetně odpovídajícího obalu zajišťujícího jeho bezpečný transport.
 6. V případě, že uděláte chybu při vyplňování formuláře, nebo budete chtít údaje doplnit, používejte prosím vždy ke kontaktu s námi email příslušný k Vaší reklamaci (tedy kopii zaslanou automaticky na Váš email). Předmět zprávy prosím neměňte ani nemažte, pomůžete tak našim zaměstnancům k rychlejší identifikaci reklamace, ke které se email vztahuje.

Neoprávněná reklamace zboží

V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu, který není spotřebitel, účtován manipulační poplatek 300,- Kč. Manipulační poplatek zahrnuje náklady na dopravu mezi servisy, manipulaci a náklady na uskladnění reklamovaného zboží. Neoprávněnost reklamace bude ze strany prodávajícího doložena písemným vyjádřením buď servisního technika, nebo přímo autorizované servisní organizace dané značky.

Reklamace vyřizujeme pouze v pracovní dny PO-PÁ. Nevyřizujeme reklamace ani neprovádíme servisní práce v SO-NE. Taktéž Vám nejsme schopni v tento den vystavit dobropis, vrátit peníze ani vyměnit zboží za bezvadné.

Děkujeme za pochopení.

Ke stažení